Zadzwoń
+48 62 760 71 01
Godziny otwarcia
Pon-Pt 9:00-17:00
Adres
Kalisz, Al. Wolności 9a/11 | Pleszew, Rynek 22

Windykacja

Kan­ce­la­ria prowadzi win­dy­ka­cję należ­no­ści swo­ich klien­tów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Jed­nym z wielu narzę­dzi win­dy­ka­cyj­nych, któ­ry­mi się posługujemy jest bardzo skuteczny wywiad gospo­dar­czy, w ramach któ­re­go poszu­ku­je­my ukry­tego mająt­ku dłuż­ni­ków.

Windykacja — działania polubowne

Pierwszy etap windykacji polega na zastosowaniu czynności na drodze polubownej. Kancelaria podejmuje wszelkie dostępne i możliwe działania zmierzające do bezpośredniego zaspokojenia wierzyciela. Należą do nich między innymi rozwiązania sporu w dro­dze media­cji bądź postę­po­wa­nia pojed­naw­cze­go, tak aby ich szybkość oraz efekt zadowolił naszych Klientów.

Windykacja — postępowanie sądowe

Ofe­ru­je­my na tere­nie całe­go kra­ju prowadzenie postępowań zarów­no przed sąda­mi powszech­ny­mi i admi­ni­stra­cyj­ny­mi, ale również Sądem Naj­wyż­szym, Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym oraz przed sąda­mi arbi­tra­żo­wy­mi.

Wykorzystujemy takie zaawansowane instrumenty prawne, jak zabez­pie­cze­nia majątku na czas trwania postępowań, aby zminimalizować ryzyko roztrwonienia lub ukrycia majątku przez dłużnika.

Windykacja — postępowanie egzekucyjne

Po uzy­ska­niu tytu­łu egze­ku­cyj­ne­go (wyroku, nakazu zapłaty) skła­da­my do sądu wnio­sek o nada­nie tytu­ło­wi egze­ku­cyj­ne­mu klau­zu­li wyko­nal­no­ści. W postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych współ­pra­cu­je­my z komor­ni­ka­mi oraz detek­ty­wa­mi dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie kraju, jak również Unii Europejskiej. A w celu prze­pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej win­dy­ka­cji czu­wa­my nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­su egze­ku­cji.

Windykacja — poszukiwanie majątku dłużnika

W imie­niu naszych klien­tów kierujemy do komor­ni­ków wnio­ski o wsz­czę­cie egze­ku­cji, a w razie potrze­by zle­ca­my tak­że komor­ni­kom poszu­ki­wa­nie mająt­ku dłuż­ni­ka. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Biadała przeprowadza każdorazowo analizę sytuacji danego dłużnika i możliwość pełnego zaspokojenia naszego klienta, dlatego wnio­sku­jemy o prze­pro­wa­dze­nie egze­ku­cji świad­czeń pie­nięż­nych z rucho­mo­ści, z wyna­gro­dze­nia za pra­cę, z rachun­ków ban­ko­wych, z wie­rzy­tel­no­ści, z innych praw mająt­ko­wych, jak rów­nież z nie­ru­cho­mo­ści. W przy­pad­ku egze­ku­cji z nie­ru­cho­mo­ści czu­wa­my nad jej prze­bie­giem na wszyst­kich eta­pach egze­ku­cji, począw­szy od zaję­cia, poprzez doko­na­nie opi­su i osza­co­wa­nia, licy­ta­cję, przy­bi­cie, przy­są­dze­nie wła­sno­ści, a na podzia­le sumy uzy­ska­nej z egze­ku­cji skoń­czyw­szy. Pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję wno­sząc w razie potrze­by o prze­pro­wa­dze­nie egze­ku­cji ze skład­ni­ków mająt­ku przed­się­bior­stwa dłuż­ni­ka, o usta­no­wie­nie zarzą­du przy­mu­so­we­go nad przed­się­bior­stwem albo o sprze­daż przed­się­bior­stwa.

Z myślą o jak najwyższej skuteczności naszych działań, sporządzamy wnioski o  naka­za­nie dłuż­ni­ko­wi wyja­wie­nia mająt­ku (czy­li do zło­że­nia wyka­zu mająt­ku z wymie­nie­niem rze­czy i miej­sca, gdzie się znaj­du­ją, przy­pa­da­ją­cych mu wie­rzy­tel­no­ści i innych praw mająt­ko­wych), w szcze­gól­no­ści gdy zaję­ty w egze­ku­cji mają­tek dłuż­ni­ka nie roku­je zaspo­ko­je­nia egze­kwo­wa­nych należ­no­ści.

Windykacja przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

Jeże­li egze­ku­cja prze­ciw­ko spół­ce z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oka­że się bez­sku­tecz­na, pro­wa­dzi­my win­dy­ka­cję (ścią­ga­nie dłu­gów), w imie­niu naszych klien­tów, wobec człon­ków zarzą­du, któ­rzy odpo­wia­da­ją soli­dar­nie za zobo­wią­za­nia spół­ki.

Windykacja — skarga pauliańska

W celu uzna­nia za bez­sku­tecz­ną czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka doko­na­nej z pokrzyw­dze­niem naszych klien­tów (w szczególności w sytuacji tzw. wyprowadzania majątku), Kan­ce­la­ria Radcy Prawnego Mateusz Biadała wystę­pu­je z tzw. powódz­twem pau­liań­skim (skar­gą pau­liań­ską) prze­ciw­ko oso­bie trze­ciej, któ­ra wsku­tek tej czyn­no­ści uzy­ska­ła korzyść mająt­ko­wą. Żądamy wówczas uznania takiej czyn­no­ści za bez­sku­tecz­ną w sto­sun­ku do naszego klienta.

Realizacja usług

Usługi realizowane są w naszej Kancelarii, a jeżeli zajdzie taka potrzeba również w siedzibie przedsiębiorcy.
Kontakt z Klientem odbywa się za pośrednictwem wszystkich dostępnych form komunikowania:

  • Telefonicznie
  • Elektronicznie
  • Osobiście
  • Korespondencyjnie