Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy

Udostępnij

Ustawa antykryzysowa (tj. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), podpisana 31 marca 2020 przez Prezydenta RP zakłada m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Możliwość ta skierowana jest do mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników, a także do osób samozatrudnionych, których przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekraczał 300 proc. przeciętego wynagrodzenia – a więc 15 681 zł.

W uchwalonej ustawie art. 31zp. 1. stanowi, że ,,wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „ wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.”

Z kolei z art. 31zp ust. 4 wskazuje, że ,,wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Źródło: zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *